สิ่งช่วยศึกษา
โกก


โกก

กษัตริย์แห่งมาโกก. เอเสเคียลพยากรณ์ว่าโกกจะรุกรานอิสราเอล ณ เวลาของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า (อสค. ๓๘–๓๙). สงครามอีกครั้งหนึ่ง, เรียกว่าสงครามแห่งโกกและมาโกก, จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดมิลเลเนียม (วว. ๒๐:๗–๙; คพ. ๘๘:๑๑๑–๑๑๖).