ความรอด
    Footnotes

    ความรอด

    รอดจากความตายทางร่างกายและทางวิญญาณ. ทุกคนจะได้รับการช่วยให้รอดจากความตายทางร่างกายโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า, ผ่านการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์. แต่ละบุคคลจะรอดจากความตายทางวิญญาณโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าได้เช่นกัน, ผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์. ศรัทธาดังกล่าวประจักษ์ในชีวิตของการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีของพระกิตติคุณและการรับใช้พระคริสต์.

    ความรอดของเด็ก