สิ่งช่วยศึกษา
เด็ก, ลูก


เด็ก, ลูก

บุคคลที่ยังเยาว์วัย, คนที่ยังไม่ถึงวัยหนุ่มสาว. บิดามารดาต้องฝึกลูก ๆ ให้เชื่อฟังพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า. เด็ก ๆ ปราศจากบาปจนกว่าพวกเขาจะถึงวัยที่รับผิดชอบได้ (โมโร. ๘:๒๒; คพ. ๖๘:๒๗).