สิ่งช่วยศึกษา
พระผู้ช่วยให้รอด


พระผู้ช่วยให้รอด

พระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอด. พระเยซูคริสต์, ผ่านการชดใช้ของพระองค์, ทรงเสนอการไถ่และความรอดให้มวลมนุษยชาติ. “พระผู้ช่วยให้รอด” คือพระนามและพระฉายานามของพระเยซูคริสต์.