สิ่งช่วยศึกษา
ฤดูเก็บเกี่ยว


ฤดูเก็บเกี่ยว

บางครั้งพระคัมภีร์ใช้คำว่า ฤดูเก็บเกี่ยว ในความหมายเปรียบเทียบเพื่อหมายถึงการนำผู้คนเข้ามาในศาสนจักร, ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก, หรือหมายถึงเวลาของการพิพากษา, เช่นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์.