สิ่งช่วยศึกษา
สั่งสอน


สั่งสอน

การบอกข่าวสารซึ่งทำให้เข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณหรือหลักคำสอนมากขึ้น.