สิ่งช่วยศึกษา
สั่งสอน
ก่อนหน้า ถัดไป

สั่งสอน

การบอกข่าวสารซึ่งทำให้เข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณหรือหลักคำสอนมากขึ้น.