สิ่งช่วยศึกษา
กาเบรียล


กาเบรียล

เทพองค์หนึ่งที่ทรงส่งไปหาดาเนียล (ดนล. ๘:๑๖; ๙:๒๑), เศคาริยาห์ (ลูกา ๑:๑๑–๑๙; คพ. ๒๗:๗), มารีย์ (ลูกา ๑:๒๖–๓๘), และคนอื่น ๆ (คพ. ๑๒๘:๒๑). ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ระบุว่ากาเบรียลคือศาสดาพยากรณ์โนอาห์ในภาคพันธสัญญาเดิม.