สิ่งช่วยศึกษา
เพลิง, ไฟ


เพลิง, ไฟ

สัญลักษณ์ของการชำระล้าง, ทำให้บริสุทธิ์, หรือทำให้ศักดิ์สิทธิ์. ไฟใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระสิริของพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วย.