สิ่งช่วยศึกษา
ชาวคริสต์


ชาวคริสต์

ชื่อเรียกผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์. แม้ว่าคำนี้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก, แต่พระเจ้าทรงระบุว่าผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์คือวิสุทธิชน (กิจการ ๙:๑๓, ๓๒, ๔๑; ๑ คร. ๑:๒; คพ. ๑๑๕:๔).