สิ่งช่วยศึกษา
บาป
ก่อนหน้า ถัดไป

บาป

การจงใจไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.