สิ่งช่วยศึกษา
บาป


บาป

การจงใจไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.