สิ่งช่วยศึกษา
พยาน


พยาน

ถ้อยแถลงหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นความจริง; ประจักษ์พยาน. พยานอาจเป็นคนที่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงหลักฐานตามความรู้ส่วนตัวก็ได้; นั่นคือ, คนที่แสดงประจักษ์พยาน.