สิ่งช่วยศึกษา
สร้าง (การ)


สร้าง (การ)

การจัดให้เป็นระเบียบ. พระผู้เป็นเจ้า, โดยที่ทรงทำงานผ่านพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, ทรงจัดธาตุต่าง ๆ ในธรรมชาติเพื่อประกอบแผ่นดินโลก. พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงสร้างมนุษย์ในรูปลักษณ์ของพระองค์ (โมเสส ๒:๒๖–๒๗).