สิ่งช่วยศึกษา
โธมัส


โธมัส

ในภาคพันธสัญญาใหม่, หนึ่งในอัครสาวกสิบสองรุ่นแรกที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเลือกในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย. ชื่อในภาษากรีกของท่านคือแฝด (มธ. ๑๐:๒–๓; ยอห์น ๑๔:๕; ๒๐:๒๔–๒๙; ๒๑:๒). แม้โธมัสจะสงสัยเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจนกระทั่งเห็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยตนเอง, แต่ความเข้มแข็งของอุปนิสัยส่งผลให้ท่านเต็มใจเผชิญการข่มเหงและความตายกับพระเจ้าของท่าน (ยอห์น ๑๑:๑๖; ๒๐:๑๙–๒๕).