สิ่งช่วยศึกษา
ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า


ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า

ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าคือความจริงต่าง ๆ ทางวิญญาณซึ่งจะรู้ได้จากการเปิดเผยเท่านั้น. พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความลี้ลับของพระองค์ต่อผู้ที่เชื่อฟังพระกิตติคุณ. ยังมีความลี้ลับบางอย่างของพระผู้เป็นเจ้าที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย.