สิ่งช่วยศึกษา
เมืองบรมสุขเกษม


เมืองบรมสุขเกษม

ส่วนนั้นในโลกวิญญาณซึ่งวิญญาณชอบธรรมที่จากชีวิตนี้ไปแล้วจะอยู่รอการฟื้นคืนชีวิตของร่างกาย. เมืองบรมสุขเกษมเป็นสภาพของความสุขและความสงบ.

เมืองบรมสุขเกษม ใช้ในพระคัมภีร์เพื่อหมายถึงโลกแห่งวิญญาณด้วย (ลูกา ๒๓:๔๓), อาณาจักรซีเลสเชียล (๒ คร. ๑๒:๔), และสภาพมิลเลเนียมอันรุ่งโรจน์ของแผ่นดินโลก (ลช. ๑:๑๐).