สิ่งช่วยศึกษา
พันธสัญญาใหม่ (ภาค)


พันธสัญญาใหม่ (ภาค)

การรวบรวมงานเขียนที่ได้รับการดลใจ (ฉบับดั้งเดิมในภาษากรีก) เกี่ยวกับพระชนม์ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์, อัครสาวก, และผู้ติดตามคนอื่น ๆ ของพระเยซูคริสต์. ภาคพันธสัญญาใหม่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นพระกิตติคุณสี่เล่ม, กิจการของอัครทูต, สาส์นของเปาโล, สาส์นทั่วไป, และหนังสือวิวรณ์.

พระกิตติคุณสี่เล่ม—หนังสือมัทธิว, มาระโก, ลูกา, และยอห์น—เป็นเรื่องราวพระชนม์ชีพของพระคริสต์. หนังสือกิจการบันทึกประวัติของศาสนจักรและอัครสาวก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาของเปาโล, หลังการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์. จดหมายต่าง ๆ ของเปาโลให้คำแนะนำแก่ผู้นำและสมาชิกศาสนจักร. จดหมายฉบับอื่น ๆ ซึ่งอัครสาวกท่านอื่นเขียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่วิสุทธิชนในสมัยแรก. หนังสือวิวรณ์, ซึ่งอัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียน, มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่.