สิ่งช่วยศึกษา
แอรัน, บุตรของโมไซยาห์


แอรัน, บุตรของโมไซยาห์

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของกษัตริย์โมไซยาห์. แอรันรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาซึ่งผลงานอันเกิดจากความขยันหมั่นเพียรของเขาช่วยให้จิตวิญญาณมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระคริสต์.