สิ่งช่วยศึกษา
อ่อนแอ (ความ)


อ่อนแอ (ความ)

สภาวะของความเป็นมรรตัยและการขาดความสามารถ, พละกำลัง, หรือทักษะ. ความอ่อนแอคือสภาพหนึ่งของภาวะในการดำรงอยู่. มนุษย์ทุกคนอ่อนแอ, และโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่พวกเขาจะมีพลังทำสิ่งต่าง ๆ ที่ชอบธรรม (เจคอบ ๔:๖–๗). ความอ่อนแอนี้ส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นในความอ่อนแอหรือข้อบกพร่องส่วนตัวที่แต่ละบุคคลมี.