สิ่งช่วยศึกษา
นิมิต


นิมิต

การเปิดเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์บางอย่าง, บุคคล, หรือบางสิ่งผ่านพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

ตัวอย่างของนิมิตที่สำคัญ ๆ ได้แก่: นิมิตที่เอเสเคียลเห็นยุคสุดท้าย (อสค. ๓๗–๓๙), นิมิตที่สเทเฟนเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า (กิจการ ๗:๕๕–๕๖), การเปิดเผยของยอห์นเกี่ยวกับยุคสุดท้าย (วว. ๔–๒๑), นิมิตที่ลีไฮและนีไฟเห็นต้นไม้แห่งชีวิต (๑ นี. ๘, ๑๐–๑๔), นิมิตที่แอลมาผู้บุตรเห็นเทพของพระเจ้า (โมไซยาห์ ๒๗), นิมิตที่พี่ชายของเจเร็ดเห็นผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของแผ่นดินโลก (อีเธอร์ ๓:๒๕), นิมิตเห็นรัศมีภาพทั้งหลาย (คพ. ๗๖), นิมิตที่โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรีได้รับในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (คพ. ๑๑๐), นิมิตที่โจเซฟ เอฟ. สมิธเห็นการไถ่คนตาย (คพ. ๑๓๘), นิมิตที่โมเสสเห็นพระผู้เป็นเจ้าและงานสร้างของพระองค์ (โมเสส ๑), นิมิตที่เอโนคเห็นพระผู้เป็นเจ้า (โมเสส ๖–๗), นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ (จส—ป ๑).