สิ่งช่วยศึกษา
ลีไฮ, บิดาของนีไฟ


ลีไฮ, บิดาของนีไฟ

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ศาสดาพยากรณ์ชาวฮีบรูผู้ซึ่งพาครอบครัวและผู้ติดตามจากเยรูซาเล็มไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ในซีกโลกตะวันตกประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล. ลีไฮเป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกในบรรดาผู้คนของท่านในพระคัมภีร์มอรมอน.

ลีไฮหลบหนีออกจากเยรูซาเล็มพร้อมกับครอบครัวเมื่อมีพระบัญชาจากพระเจ้า (๑ นี. ๒:๑–๔). ท่านเป็นลูกหลานของโยเซฟ, ผู้ถูกขายไปยังอียิปต์ (๑ นี. ๕:๑๔). พระเจ้าประทานนิมิตแก่ท่านเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิต (๑ นี. ๘:๒–๓๕). ลีไฮกับบรรดาบุตรชายของท่านต่อเรือและล่องเรือไปยังซีกโลกตะวันตก (๑ นี. ๑๗–๑๘). ท่านกับลูกหลานท่านมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินใหม่ (๑ นี. ๑๘:๒๓–๒๕). ก่อนสิ้นชีวิต, ลีไฮให้พรบุตรของท่านและสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระคริสต์และการมาปรากฏของพระคัมภีร์มอรมอนในยุคสุดท้าย (๒ นี. ๑:๑–๔:๑๒).

หนังสือของลีไฮ

โจเซฟ สมิธ เริ่มต้นด้วยหนังสือของลีไฮเมื่อท่านแปลพระคัมภีร์มอรมอน. หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกที่มอรมอนย่อมาจากแผ่นจารึกของลีไฮ. หลังจากท่านมีต้นฉบับแล้ว ๑๑๖ หน้าซึ่งท่านแปลจากหนังสือเล่มนี้, โจเซฟมอบต้นฉบับดังกล่าวแก่มาร์ติน แฮร์ริส, ซึ่งเพิ่งเริ่มเป็นผู้จดคำแปลพระคัมภีร์มอรมอน. จากนั้นเอกสารเหล่านั้นก็หายไป. โจเซฟไม่ได้แปลหนังสือของลีไฮซ้ำอีกครั้งเพื่อมาแทนต้นฉบับที่หายไปแต่แปลเรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากแผ่นจารึกทองคำแทน (ดู คำนำ คพ. ๓, ๑๐). เรื่องราวอื่น ๆ ดังกล่าวปัจจุบันนี้คือหนังสือหกเล่มแรกของพระคัมภีร์มอรมอน.