สิ่งช่วยศึกษา
มนุษย์ปุถุชน


มนุษย์ปุถุชน

บุคคลซึ่งเลือกที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์, ความปรารถนา, ความต้องการ, และสัมผัสของเนื้อหนังมากกว่าภายใต้การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์. บุคคลเช่นนี้สามารถเข้าใจเรื่องทางร่างกายแต่ไม่เข้าใจเรื่องทางวิญญาณ. ผู้คนทั้งปวงเป็นผู้ฝักใฝ่ทางโลก, หรือเป็นมรรตัย, เนื่องจากการตกของอาดัมและเอวา. แต่ละบุคคลต้องเกิดใหม่โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เพื่อจะยุติการเป็นมนุษย์ปุถุชน.

พิมพ์