สิ่งช่วยศึกษา
ความกลัว


ความกลัว

ความกลัว มีความหมายได้สองอย่าง : (๑) กลัวพระผู้เป็นเจ้าคือการรู้สึกถึงความคารวะและความยำเกรงพระองค์และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์; (๒) กลัวมนุษย์, ภยันตรายที่มีต่อชีวิต, ความเจ็บปวด, และความชั่วร้ายคือการกลัวสิ่งเหล่านี้และหวาดผวาถึงสิ่งเหล่านี้.

ความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า

ความกลัวมนุษย์