สิ่งช่วยศึกษา
ขยันหมั่นเพียร (ความ)


ขยันหมั่นเพียร (ความ)

ความพากเพียรอย่างองอาจ, เสมอต้นเสมอปลาย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับใช้พระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์.