สิ่งช่วยศึกษา
เลียโฮนา


เลียโฮนา

ในพระคัมภีร์มอรมอน, วัตถุทรงกลมทองเหลืองมีเครื่องชี้ทางสองชิ้นซึ่งบอกทิศทาง—เหมือนเข็มทิศ—และคำแนะนำทางวิญญาณแก่ลีไฮและผู้ติดตามท่านเมื่อพวกเขาชอบธรรม. พระเจ้าประทานเลียโฮนาและประทานคำแนะนำผ่านเลียโฮนา.