สิ่งช่วยศึกษา
เปลี่ยนสภาพ (การ)


เปลี่ยนสภาพ (การ)

สภาพของบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนลักษณะภายนอกและธรรมชาติชั่วคราว—กล่าวคือ, ได้รับการยกขึ้นสู่ระดับทางวิญญาณที่สูงกว่า—ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะทนต่อการปรากฏและรัศมีภาพของสัตภาวะจากสวรรค์ได้.

การเปลี่ยนสภาพของพระคริสต์

เปโตร, ยากอบ, และยอห์นเห็นพระเจ้าเปี่ยมด้วยรัศมีภาพและเปลี่ยนสภาพต่อหน้าพวกเขา. พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาก่อนแล้วว่าเปโตรจะได้รับกุญแจทั้งหลายของอาณาจักรแห่งสวรรค์ (มธ. ๑๖:๑๓–๑๙; ๑๗:๑–๙; มาระโก ๙:๒–๑๐; ลูกา ๙:๒๘–๓๖; ๒ ปต. ๑:๑๖–๑๘). ในเหตุการณ์สำคัญนี้, พระผู้ช่วยให้รอด, โมเสส, และเอลีอัส (เอลียาห์) ได้มอบกุญแจที่สัญญาไว้ของฐานะปุโรหิตให้เปโตร, ยากอบ, และยอห์น. ด้วยกุญแจฐานะปุโรหิตเหล่านี้, ท่านอัครสาวกทั้งหลายจึงมีอำนาจสานต่องานแห่งอาณาจักรหลังจากการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู.

โจเซฟ สมิธสอนว่าบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ, เปโตร, ยากอบ, และยอห์นได้รับการเปลี่ยนสภาพด้วย. พวกท่านเห็นนิมิตของแผ่นดินโลกดังจะปรากฏในสภาพอนาคตอันรุ่งโรจน์ของมัน (คพ. ๖๓:๒๐–๒๑). พวกท่านเห็นโมเสสและเอลียาห์, สัตภาวะทั้งสองที่ได้รับการแปรสภาพ, และได้ยินสุรเสียงของพระบิดา. พระบิดาตรัสว่า, “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา, เราชอบใจท่านผู้นี้มาก; จงเชื่อฟังท่านเถิด” (มธ. ๑๗:๕).

สัตภาวะที่เปลี่ยนสภาพ