สิ่งช่วยศึกษา
ภาษา (การพูด), ลิ้น


ภาษา (การพูด), ลิ้น

สัญลักษณ์ของคำพูด. วิสุทธิชนต้องควบคุมลิ้นของพวกเขา, หมายความว่าพวกเขาต้องควบคุมคำพูด. ลิ้น หมายถึงภาษาและผู้คนด้วย. สุดท้ายแล้ว, ทุกเข่าจะย่อลงและทุกลิ้นจะสารภาพต่อพระผู้เป็นเจ้า (อสย. ๔๕:๒๓; รม. ๑๔:๑๑).