สิ่งช่วยศึกษา
สตรี, หญิง


สตรี, หญิง

สตรีที่เป็นผู้ใหญ่, ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า. บางครั้งในพระคัมภีร์ใช้คำว่า หญิง เป็นฉายานามของความเคารพ (ยอห์น ๑๙:๒๖; แอลมา ๑๙:๑๐).