สิ่งช่วยศึกษา
เศบูลุน


เศบูลุน

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรของยาโคบกับเลอาห์ (ปฐก. ๓๐:๑๙–๒๐).

เผ่าเศบูลุน

ยาโคบให้พรเผ่าเศบูลุน (ปฐก. ๔๙:๑๓). เผ่าเศบูลุนเข้าร่วมกับเดโบราห์และบาราคในการต่อสู้กับศัตรูทั้งหลายของอิสราเอล (วนฉ. ๔:๔–๖, ๑๐). พวกเขาเข้าร่วมกับกิเดโอนในการต่อสู้กับคนมีเดียนด้วย (วนฉ. ๖:๓๓–๓๕).