สิ่งช่วยศึกษา
พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์


พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

มีบุคคลสามบุคคลที่แยกกันในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ : พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์; พระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์; และพระวิญญาณบริสุทธิ์. เราเชื่อในแต่ละพระองค์ (ลช. ๑:๑). จากการเปิดเผยในยุคสุดท้ายเราเรียนรู้ว่าพระบิดาและพระบุตรทรงมีพระวรกายที่สัมผัสได้ซึ่งเป็นเนื้อหนังและกระดูกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นรูปกายที่เป็นวิญญาณ, ปราศจากเนื้อหนังและกระดูก (คพ. ๑๓๐:๒๒–๒๓). ทั้งสามพระองค์นี้เป็นหนึ่งเดียวกันในความสามัคคีและความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์และหลักคำสอน (ยอห์น ๑๗:๒๑–๒๓; ๒ นี. ๓๑:๒๑; ๓ นี. ๑๑:๒๗, ๓๖).

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา

โดยทั่วไปพระบิดา, หรือเอโลฮิม, คือผู้ที่เราขานพระนามด้วยชื่อพระผู้เป็นเจ้า. เราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิญญาณของเรา (มลค. ๒:๑๐; กดว. ๑๖:๒๒; ๒๗:๑๖; มธ. ๖:๙; อฟ. ๔:๖; ฮบ. ๑๒:๙). พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของจักรวาล. พระองค์ทรงมีเดชานุภาพทั้งปวง (ปฐก. ๑๘:๑๔; แอลมา ๒๖:๓๕; คพ. ๑๙:๑–๓), ทรงรู้แจ้งสิ่งทั้งปวง (มธ. ๖:๘; ๒ นี. ๒:๒๔), ทรงมีพระสิริอยู่ทุกแห่งหนโดยผ่านพระวิญญาณของพระองค์ (สดด. ๑๓๙:๗–๑๒; คพ. ๘๘:๗–๑๓, ๔๑). มนุษยชาติมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งวางมนุษย์ไว้แยกจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทรงสร้าง : ชายและหญิงเป็นลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า (สดด. ๘๒:๖; ๑ ยน. ๓:๑–๓; คพ. ๒๐:๑๗–๑๘).

มีเหตุการณ์บันทึกไว้ไม่มากนักที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงปรากฏต่อมนุษย์หรือรับสั่งกับมนุษย์. พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์รับสั่งกับอาดัมและเอวา (โมเสส ๔:๑๔–๓๑) และในหลายโอกาสทรงแนะนำพระเยซูคริสต์ให้เป็นที่รู้จัก (มธ. ๓:๑๗; ๑๗:๕; ยอห์น ๑๒:๒๘–๒๙; ๓ นี. ๑๑:๓–๗). พระองค์ทรงปรากฏต่อสเทเฟน (กิจการ ๗:๕๕–๕๖) และต่อโจเซฟ สมิธ (จส—ป ๑:๑๗). ต่อมาพระองค์ทรงปรากฏต่อทั้งโจเซฟ สมิธ และซิดนีย์ ริกดัน (คพ. ๗๖:๒๐, ๒๓). สำหรับคนที่รักพระผู้เป็นเจ้าและทำให้ตนเองบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้า, บางครั้งพระองค์ประทานสิทธิพิเศษให้เห็นและรู้ด้วยตนเองว่าพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า (มธ. ๕:๘; ๓ นี. ๑๒:๘; คพ. ๗๖:๑๑๖–๑๑๘; ๙๓:๑).

พระผู้เป็นเจ้าพระบุตร

พระผู้เป็นเจ้าที่รู้จักกันในนามพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระบุตร, พระเยซูคริสต์ (อสย. ๑๒:๒; ๔๓:๑๑; ๔๙:๒๖; ๑ คร. ๑๐:๑–๔; ๑ ทธ. ๑:๑; วว. ๑:๘; ๒ นี. ๒๒:๒). พระเยซูทรงทำงานภายใต้การกำกับดูแลของพระบิดาและทรงมีความประสานกลมกลืนกับพระองค์. มนุษยชาติทั้งปวงเป็นพี่น้องกับพระองค์, เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรองค์โตทางวิญญาณของเอโลฮิม. ข้อพระคัมภีร์บางข้อขานพระนามพระองค์โดยใช้คำว่า พระผู้เป็นเจ้า. ตัวอย่างเช่น, พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้า (พระผู้เป็นเจ้า) ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” (ปฐก. ๑:๑), แต่อันที่จริงพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างภายใต้การกำกับดูแลของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา (ยอห์น ๑:๑–๓, ๑๐, ๑๔; ฮบ. ๑:๑–๒).

พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งและเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์, พระวิญญาณ, และพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า, ในบรรดาชื่อและคำนำหน้าอื่น ๆ ที่คล้ายกัน. โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์, มนุษย์สามารถรู้ถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและรู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ (๑ คร. ๑๒:๓).