สิ่งช่วยศึกษา
สมิธ, โจเซฟ, จูเนียร์


สมิธ, โจเซฟ, จูเนียร์

ศาสดาพยากรณ์ผู้ได้รับเลือกให้ฟื้นฟูศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก. โจเซฟ สมิธเกิดที่รัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐอเมริกาและมีชีวิตตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๕ ถึง ค.ศ. ๑๘๔๔.

ในปี ค.ศ. ๑๘๒๐, พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ, และท่านเรียนรู้ว่าไม่มีศาสนจักรใดบนแผ่นดินโลกถูกต้อง (จส—ป ๑:๑–๒๐). ต่อมาท่านได้รับการเยือนจากเทพโมโรไน, ผู้เปิดเผยที่ซ่อนแผ่นจารึกทองคำซึ่งบรรจุบันทึกของผู้คนสมัยโบราณในทวีปอเมริกา (จส—ป ๑:๒๙–๕๔).

โจเซฟแปลแผ่นจารึกทองคำและในปี ค.ศ. ๑๘๓๐ จัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์มอรมอน (จส—ป ๑:๖๖–๖๗, ๗๕). ในปี ค.ศ. ๑๘๒๙, ท่านได้รับสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตจากยอห์นผู้ถวายบัพติศมาและจากเปโตร, ยากอบ, และยอห์น (คพ. ๑๓; ๒๗:๑๒; ๑๒๘:๒๐; จส—ป ๑:๖๘–๗๐).

ตามการกำกับดูแลของพระผู้เป็นเจ้า, เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๐, โจเซฟและคนอื่น ๆ อีกหลายคนจัดตั้งศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ (คพ. ๒๐:๑–๔). ภายใต้การนำของโจเซฟ, ศาสนจักรเติบโตในแคนาดา, อังกฤษ, และภาคตะวันออกของสหรัฐ, โดยเฉพาะในโอไฮโอ, มิสซูรี, และอิลลินอยส์. การข่มเหงอย่างรุนแรงตามติดโจเซฟและวิสุทธิชนไม่ว่าจะไปตั้งรกรากที่ใด. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๔๔, โจเซฟกับไฮรัมพี่ชายของท่านเสียชีวิตเป็นมรณสักขีที่คาร์เทจ, รัฐอิลลินอยส์, ในสหรัฐอเมริกา.

พระคัมภีร์ออกมาโดยท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

โจเซฟแปลส่วนต่าง ๆ ของแผ่นจารึกทองคำที่เทพโมโรไนมอบให้, ซึ่งงานแปลดังกล่าวได้รับการจัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์มอรมอนในปี ค.ศ. ๑๘๓๐. นอกจากนี้ท่านยังได้รับการเปิดเผยมากมายจากพระเจ้าโดยสรุปหลักคำสอนพื้นฐานและองค์กรของศาสนจักร. การเปิดเผยมากมายเหล่านี้รวบรวมไว้ในพระคัมภีร์ที่ปัจจุบันเรียกว่าหลักคำสอนและพันธสัญญา. ท่านมีหน้าที่นำพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่าออกมาด้วย, ประกอบด้วยการแปลอันเกิดจากการดลใจในงานเขียนบางส่วนของโมเสส, อับราฮัม, และมัทธิว, ข้อความที่คัดลอกจากประวัติส่วนตัวและประจักษ์พยานของท่าน, และถ้อยแถลงสิบสามข้อเกี่ยวกับหลักคำสอนและความเชื่อที่ศาสนจักรยึดถือ.