พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 13


ภาค ๑๓

การแต่งตั้งโจเซฟ สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรี สู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ริมฝั่งแม่น้ำซัสเควฮันนา, ใกล้ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:39–42). การแต่งตั้งกระทำโดยมือของเทพผู้ประกาศตนว่าคือยอห์น, ผู้เดียวกันกับที่เรียกกันในภาคพันธสัญญาใหม่ว่า ยอห์น ผู้ถวายบัพติศมา. เทพอธิบายว่าท่านกระทำภายใต้การกำกับดูแลของเปโตร, ยากอบ, และยอห์น, อัครสาวกสมัยโบราณ, ผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตระดับสูงกว่า, ซึ่งเรียกว่าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค. มีสัญญาให้ไว้แก่โจเซฟ และออลิเวอร์ว่า ในเวลาอันสมควรคนทั้งสองจะได้รับการประสาทฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค. (ดู ภาค ๒๗:๗, ๘, ๑๒.)

นำเสนอกุญแจและอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน.

แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทั้งหลายของข้าพเจ้า, ในพระนามของพระเมสสิยาห์ ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, ซึ่งถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, และของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และของบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; และพระองค์จะไม่ทรงนำสิ่งนี้ออกไปจากแผ่นดินโลกอีกเลย, จนกว่าบรรดาบุตรของเลวีจะถวายเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าอีกครั้งในความชอบธรรม.