พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 34


ภาค ๓๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงออร์สัน แพรทท์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, วันที่ ๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:127–128). เวลานั้นบราเดอร์แพรทท์อายุสิบเก้าปี. เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสและรับบัพติศมาเมื่อครั้งแรกที่ได้ฟังการสั่งสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูจากพาร์ลีย์ พี. แพรทท์, พี่ชายของเขา หกอาทิตย์ก่อนหน้านี้. การเปิดเผยครั้งนี้ได้รับที่บ้านของปีเตอร์ วิตเมอร์, ซีเนียร์.

๑–๔, คนซื่อสัตย์จะมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านการชดใช้; ๕–๙, การสั่งสอนพระกิตติคุณเตรียมมรรคารับการเสด็จมาครั้งที่สอง; ๑๐–๑๒, การพยากรณ์เกิดขึ้นโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

บุตรของเรา ออร์สัน, จงสดับตรับฟังและดูสิ่งที่เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, จะกล่าวแก่เจ้า, แม้พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ของเจ้า;

แสงสว่างและชีวิตของโลก, แสงสว่างซึ่งส่องในความมืดและความมืดหาเข้าใจแสงสว่างนี้ไม่;

ผู้ที่รักโลกจนเขาสละชีวิตตนเอง, เพื่อคนมากเท่าที่จะเชื่อจะได้มาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า. ดังนั้น เจ้าคือบุตรของเรา;

และเจ้าเป็นสุขแล้วเพราะเจ้าเชื่อ;

และเจ้ายิ่งเป็นสุขเพราะเจ้าได้รับเรียกโดยเราให้สั่งสอนกิตติคุณของเรา—

ให้เปล่งเสียงราวกับด้วยเสียงแตร, ทั้งยาวนานและดัง, และป่าวร้องการกลับใจแก่คนในรุ่นที่คดโกงและมีมิจฉาทิฐิ, โดยเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้ารับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์.

เพราะดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, เวลามาถึงในไม่ช้าที่เราจะมาในเมฆด้วยอำนาจและรัศมีภาพยิ่ง.

และจะเป็นวันสำคัญยิ่งในเวลาแห่งการมาของเรา, เพราะประชาชาติทั้งปวงจะตัวสั่น.

แต่ ก่อนที่วันสำคัญยิ่งนั้นจะมาถึง, ดวงอาทิตย์จะกลับกลายเป็นความมืดมิด, และดวงจันทร์จะกลับกลายเป็นโลหิต; และเหล่าดวงดาราหาได้ยอมสาดแสงไม่, และบ้างก็จะร่วงหล่น, และความพินาศใหญ่หลวงรอคอยคนชั่วร้าย.

๑๐ ดังนั้น, จงเปล่งเสียงของเจ้า และอย่ายั้งไว้, เพราะพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้ารับสั่งแล้ว; ฉะนั้นจงพยากรณ์, และจะให้สิ่งนี้โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

๑๑ และหากเจ้าซื่อสัตย์, ดูเถิด, เราอยู่กับเจ้าจนกว่าเราจะมา—

๑๒ และตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, เรามาโดยพลัน. เราคือพระเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.