พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 46


ภาค ๔๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงศาสนจักร, ที่เคิรท์แลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:163–165). สำหรับศาสนจักรในช่วงแรก ๆ นี้, ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการของศาสนจักรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน. อย่างไรก็ตาม, การยอมให้สมาชิกและผู้สนใจจริงเท่านั้นเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกและการชุมนุมอื่น ๆ ของศาสนจักรกลับเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป. การเปิดเผยนี้แสดงออกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการควบคุมและการดำเนินการประชุม.

๑–๒, เอ็ลเดอร์ต้องดำเนินการประชุมตามที่ได้รับการนำทางจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์; ๓–๖, ผู้แสวงหาความจริงไม่ควรถูกกีดกันจากการประชุมที่ประกอบพิธีศีลระลึก; ๗–๑๒, จงขอจากพระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณ; ๑๓–๒๖, มีตัวอย่างรายการของประทานบางอย่างให้ไว้; ๒๗–๓๓, ผู้นำของศาสนจักรได้รับอำนาจในการเล็งเห็นของประทานแห่งพระวิญญาณ.

จงสดับฟัง, โอ้เจ้าผู้คนแห่งศาสนจักรของเรา; เพราะตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้าว่าเรื่องเหล่านี้พูดกับเจ้าไว้เพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของเจ้า.

แต่ทั้งที่เรื่องเหล่านั้นซึ่งมีเขียนไว้, ก็ยังให้แก่เอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเราเสมอจากกาลเริ่มต้น, และจะมีตลอดไป, เพื่อดำเนินการประชุมทั้งหมด ดังที่พวกเขาได้รับการกำกับดูแลและนำทางโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์.

กระนั้นก็ตามเจ้าได้รับบัญชามิให้ขับใครออกไปจากการประชุมสาธารณะของเจ้า, ซึ่งมีอยู่ต่อหน้าโลก.

เจ้าได้รับบัญชาด้วยมิให้ขับใครที่เป็นของศาสนจักรออกไปจากการประชุมศีลระลึกของเจ้า; กระนั้นก็ตาม, หากคนหนึ่งคนใดทำความผิด, ก็อย่าให้เขารับส่วนจนกว่าเขาจะกระทำบางอย่างเพื่อเป็นการคืนดี.

และอนึ่งเรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าจะไม่ขับคนหนึ่งคนใดที่กำลังแสวงหาอาณาจักรอย่างตั้งใจจริง ออกไปจากการประชุมศีลระลึกของเจ้า—เราพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับคนเหล่านั้นผู้ไม่เป็นของศาสนจักร.

และอนึ่งเรากล่าวแก่เจ้า, เกี่ยวกับการประชุมยืนยันของเจ้า, ว่าหากมีคนหนึ่งคนใดที่ไม่เป็นของศาสนจักร, ที่กำลังมุ่งแสวงหาอาณาจักรอย่างตั้งใจจริง, เจ้าจะไม่ขับพวกเขาออกไป.

แต่เจ้าได้รับบัญชาในทุกสิ่งให้ทูลขอจากพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ประทานให้ด้วยใจกรุณา; และสิ่งซึ่งพระวิญญาณเป็นพยานแก่เจ้า แม้เช่นนั้น เราอยากให้เจ้าทำในความบริสุทธิ์อย่างหมดจดของใจ, โดยดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อหน้าเรา, พิจารณาบั้นปลายแห่งความรอดของเจ้า, ทำสิ่งทั้งปวงด้วยการสวดอ้อนวอนและน้อมขอบพระทัย, เพื่อเจ้าจะไม่ถูกวิญญาณร้าย, หรือหลักคำสอนของเหล่ามาร, หรือบัญญัติของมนุษย์ชักนำไป; เพราะบ้างก็เป็นของมนุษย์, และบ้างก็เป็นของมาร.

ฉะนั้น, จงระวังเกลือกเจ้าจะถูกหลอก; และเพื่อเจ้าจะไม่ถูกหลอกเจ้าจงแสวงหาของประทานที่ดีที่สุดอย่างตั้งใจจริง, โดยจำไว้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้ให้ไว้เพื่ออะไร;

เพราะตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, สิ่งเหล่านี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของคนเหล่านั้นที่รักเราและรักษาบัญญัติทั้งหมดของเรา, และคนที่หมายมั่นจะทำเช่นนั้น; เพื่อคนทั้งปวงที่แสวงหาหรือที่ขอจากเราจะได้รับประโยชน์, ผู้ที่ขอและมิใช่เพื่อเครื่องหมายที่พวกเขาจะบริโภคสำหรับตัณหาราคะของพวกเขา.

๑๐ และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราอยากให้เจ้าจำไว้เสมอ, และเก็บไว้ในความนึกคิดของเจ้าเสมอว่าของประทานเหล่านั้นคืออะไร, ที่ให้ไว้แก่ศาสนจักร.

๑๑ เพราะคนทั้งปวงมิได้มีของประทานทุกอย่างให้แก่พวกเขา; เพราะมีของประทานหลายอย่าง, และแก่มนุษย์ทุกคนมีของประทานให้ไว้โดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๒ แก่บางคนประทานให้อย่างหนึ่ง; และแก่บางคนประทานให้อีกอย่างหนึ่ง, เพื่อคนทั้งปวงจะได้ประโยชน์จากการนั้น.

๑๓ แก่บางคนมีให้ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรู้ว่า พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, และว่าพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลก.

๑๔ แก่คนอื่น ๆ มีให้ไว้เพื่อเชื่อถ้อยคำของพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตนิรันดร์ด้วยหากพวกเขาซื่อสัตย์ต่อไป.

๑๕ และอนึ่ง, แก่บางคนมีให้ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรู้ความแตกต่างของการบริหารงาน, ดังจะเป็นที่ชื่นชอบต่อพระเจ้าองค์เดียวกัน, ตามที่พระเจ้าต้องประสงค์, ให้เหมาะกับพระเมตตาของพระองค์ตามสภาพของลูกหลานมนุษย์.

๑๖ และอนึ่ง, มีให้ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่บางคนเพื่อรู้ประเภทของการงาน, ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่, เพื่อการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณจะมีให้แก่มนุษย์ทุกคนที่จะได้ประโยชน์ด้วยการนั้น.

๑๗ และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, แก่บางคนมีให้ไว้, โดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า, พระคำแห่งปัญญา.

๑๘ แก่อีกคนหนึ่งมีพระคำแห่งความรู้ให้ไว้, เพื่อคนทั้งปวงจะได้รับการสอนให้ฉลาดและให้มีความรู้.

๑๙ และอนึ่ง, แก่บางคนมีให้ไว้เพื่อมีศรัทธาที่จะรับการเยียวยา;

๒๐ และแก่คนอื่น ๆ มีให้ไว้เพื่อมีศรัทธาที่จะเยียวยา.

๒๑ และอนึ่ง, แก่บางคนมีให้ไว้ในการทำสิ่งอัศจรรย์;

๒๒ และแก่คนอื่น ๆ มีให้ไว้เพื่อพยากรณ์;

๒๓ และแก่คนอื่น ๆ การเล็งเห็นความแตกต่างของวิญญาณ.

๒๔ และอนึ่ง, มีให้ไว้แก่บางคนเพื่อพูดภาษาต่าง ๆ;

๒๕ และแก่อีกคนหนึ่งมีให้ไว้ในการแปลภาษาต่าง ๆ.

๒๖ และของประทานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อผลประโยชน์ของลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๗ และแก่อธิการของศาสนจักร, และแก่คนเช่นนั้นดังที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกำหนดและแต่งตั้งให้ดูแลศาสนจักรและให้เป็นเอ็ลเดอร์สำหรับศาสนจักร, จะมีให้แก่พวกเขาเพื่อเล็งเห็นความแตกต่างในของประทานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น เกลือกจะมีคนหนึ่งคนใดในบรรดาพวกเจ้าแอบอ้างแต่มิได้เป็นของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๘ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือคนที่ทูลขอโดยพระวิญญาณจะได้รับโดยพระวิญญาณ;

๒๙ เพื่อว่าแก่บางคนจะมีให้ไว้เพื่อจะมีของประทานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น, เพื่อจะมีหัวหน้า, เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้ประโยชน์จากการนั้น.

๓๐ คนที่ทูลขอโดยพระวิญญาณนั้น ขอตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า; ดังนั้นจะเกิดขึ้นแม้ดังที่เขาทูลขอ.

๓๑ และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้า, สิ่งทั้งปวงต้องกระทำในพระนามของพระคริสต์, สิ่งใดก็ตามที่เจ้าทำโดยพระวิญญาณ;

๓๒ และเจ้าต้องน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าโดยพระวิญญาณสำหรับพรใดก็ตามที่เจ้าได้รับ.

๓๓ และเจ้าต้องบ่มเพาะคุณธรรมและความบริสุทธิ์ต่อหน้าเราเสมอไป. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.