พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 115


ภาค ๑๑๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๘, โดยทำให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างสถานที่นั้นและพระนิเวศน์ของพระเจ้า (History of the Church, 3:23–25). การเปิดเผยนี้ทรงมีถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมของศาสนจักร.

๑–๔, พระเจ้าทรงตั้งชื่อศาสนจักรของพระองค์ว่า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย; ๕–๖, ไซอันและสเตคของนางเป็นสถานที่คุ้มภัยและพักพิงสำหรับวิสุทธิชน; ๗–๑๖, วิสุทธิชนได้รับพระบัญชาให้สร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่ฟาร์เวสท์; ๑๗–๑๙, โจเซฟ สมิธ ถือกุญแจของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก.

ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้า, ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ ริกดันด้วย, และผู้รับใช้ของเรา ไฮรัม สมิธด้วย, และที่ปรึกษาของเจ้าซึ่งโจเซฟ สมิธ กำหนดและจะกำหนดต่อไปในภายหน้า;

และกับเจ้าด้วย, ผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด พาร์ทริจ, และที่ปรึกษาของเขา;

และกับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเราด้วย ผู้เป็นของสภาสูงแห่งศาสนจักรของเราในไซอัน, เพราะจะเรียกสภาดังกล่าวเช่นนี้, และกับเอ็ลเดอร์และผู้คนทั้งปวงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของเรา, ที่กระจายกันอยู่ทั่วไปทุกแห่งหนในโลก;

เพราะจะเรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายดังนี้, แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย.

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าทุกคน : จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป, เพื่อแสงสว่างของเจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติ;

และเพื่อการรวบรวมบนแผ่นดินแห่งไซอัน, และบนสเตคของนาง, จะเกิดขึ้นเพื่อการคุ้มภัย, และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ, และจากพระพิโรธเมื่อจะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่นดินโลก.

ให้เมือง, ฟาร์เวสท์, เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และอุทิศถวายแด่เรา; และจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด, เพราะผืนดินซึ่งบนนั้นเจ้ายืนอยู่ศักดิ์สิทธิ์.

ฉะนั้น, เราบัญชาเจ้าให้สร้างนิเวศน์แด่เรา, เพื่อการรวมวิสุทธิชนของเรา, เพื่อพวกเขาจะนมัสการเรา.

และให้มีการเริ่มต้นงานนี้, และรากฐาน, และการเตรียมงาน, ในฤดูร้อนที่จะมาถึง;

๑๐ และให้การเริ่มต้นกระทำขึ้นในวันที่สี่กรกฎาคมหน้า; และนับจากเวลานั้นไปให้ผู้คนของเราทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างนิเวศน์แด่นามของเรา;

๑๑ และปีหนึ่งจากวันนี้ให้พวกเขาเริ่มการวางรากฐานนิเวศน์ของเราอีกครั้ง.

๑๒ ดังนั้นนับจากเวลานั้นไปให้พวกเขาทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรจนกว่าจะเสร็จ, จากศิลามุมเอกของนิเวศน์นั้นจนถึงยอดของนิเวศน์นั้น, จนกว่าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดค้างคาหาเสร็จไม่.

๑๓ ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, อย่าให้ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ, ไม่ทั้งผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์, ไม่ทั้งผู้รับใช้ของเรา ไฮรัม, เป็นหนี้อีกในการสร้างนิเวศน์แด่นามของเรา;

๑๔ แต่ให้สร้างนิเวศน์แด่นามของเราตามแบบซึ่งเราจะแสดงแก่พวกเขา.

๑๕ และหากผู้คนของเรามิได้สร้างนิเวศน์นั้นตามแบบซึ่งเราจะแสดงแก่ฝ่ายประธานสูงสุดของพวกเขา, เราจะไม่ยอมรับนิเวศน์นั้นจากมือพวกเขา.

๑๖ แต่หากผู้คนของเราสร้างนิเวศน์นั้นตามแบบซึ่งเราจะแสดงแก่ฝ่ายประธานสูงสุดของพวกเขา, แม้ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ และที่ปรึกษาของเขา, เราก็จะยอมรับนิเวศน์นั้นจากมือผู้คนของเรา.

๑๗ และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เป็นความประสงค์ของเราว่าจะเสริมสร้างเมืองแห่งฟาร์เวสท์อย่างรวดเร็วโดยการรวมวิสุทธิชนของเรา;

๑๘ และว่าสถานที่อื่น ๆ ควรกำหนดให้เป็นสเตคในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบด้วย, ดังที่จะแสดงสถานที่เหล่านั้นให้ประจักษ์แก่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ, เป็นครั้งคราว.

๑๙ เพราะดูเถิด, เราจะอยู่กับเขา, และเราจะชำระเขาให้บริสุทธิ์ต่อหน้าผู้คน; เพราะแก่เขาเราให้กุญแจของอาณาจักรและการปฏิบัติศาสนกิจนี้. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.