พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 22


ภาค ๒๒

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่แมนเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:79–80). การเปิดเผยนี้ประทานแก่ศาสนจักรเนื่องจากบางคนที่รับบัพติศมาก่อนหน้านี้ปรารถนาจะเข้ามาในศาสนจักรโดยไม่รับบัพติศมาใหม่.

, บัพติศมาคือพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ; ๒–๔, บัพติศมาที่ถูกต้องตามสิทธิอำนาจคือสิ่งจำเป็น.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าพันธสัญญาเก่าทั้งปวงเราทำให้หมดไปด้วยเรื่องนี้; และนี่คือพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ, แม้สิ่งนั้นที่มีจากกาลเริ่มต้น.

ดังนั้น, ถึงแม้มนุษย์จะรับบัพติศมาสักร้อยครั้งก็เปล่าประโยชน์, เพราะเจ้าไม่สามารถเข้าไปในประตูคับแคบโดยกฎของโมเสส, ทั้งโดยงานที่ตายแล้วของเจ้า.

ด้วยเป็นเพราะงานที่ตายแล้วของเจ้า เราจึงทำให้เกิดการเสริมสร้างพันธสัญญาสุดท้ายนี้และศาสนจักรนี้ให้แก่เรา, แม้ดังในสมัยโบราณ.

ดังนั้น, เจ้าจงเข้าทางประตู, ดังที่เราบัญชา, และอย่าหมายมั่นจะให้คำปรึกษาพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า. เอเมน.