พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 87


ภาค ๘๗

การเปิดเผยและคำพยากรณ์ถึงสงคราม, ที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, วันที่ ๒๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:301–302). ภาคนี้ได้รับในเวลาที่พี่น้องชายกำลังครุ่นคิดและหาเหตุผลในเรื่องการเป็นทาสของชาวแอฟริกาในทวีปอเมริกาและการเป็นทาสของลูกหลานมนุษย์ทั่วโลก.

๑–๔, พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ถึงสงครามระหว่างรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้; ๕–๘, หายนะใหญ่หลวงจะบังเกิดแก่ผู้อยู่อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลก.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้เกี่ยวกับสงครามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า, โดยเริ่มที่การกบฎของเซาท์แคโรไลนา, ซึ่งในที่สุดจะสิ้นสุดลงด้วยความตายและความเศร้าหมองของจิตวิญญาณมากมาย;

และเวลาจะมาถึงเมื่อสงครามจะลุกลามไปถึงประชาชาติทั้งปวง, โดยเริ่ม ณ สถานที่แห่งนี้.

เพราะดูเถิด, รัฐทางใต้จะแยกตนเองออกต่อสู้รัฐทางเหนือ, และรัฐทางใต้จะเรียกหาประชาชาติอื่น ๆ, แม้ประชาชาติแห่งเกรทบริเทน, ตามที่เรียกกัน, และพวกเขาจะเรียกหาประชาชาติอื่น ๆ ด้วย, เพื่อปกป้องตนเองจากประชาชาติอื่น ๆ; และจากนั้นสงครามจะลุกลามไปถึงประชาชาติทั้งปวง.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, หลังจากนั้นหลายวัน, ทาสจะลุกขึ้นต่อต้านนายของตน, ผู้จะถูกรวมพลและฝึกการสู้รบ.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นด้วยคือ พวกที่เหลือซึ่งยังอยู่ในแผ่นดินจะรวมพลกัน, และจะเกรี้ยวโกรธนัก, และจะรังควานคนต่างชาติด้วยความระทมทุกข์แสนสาหัส.

และดังนั้น, ด้วยดาบและโดยการนองเลือด ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกจะโศกเศร้า; และด้วยความอดอยาก, และภัยพิบัติ, และแผ่นดินไหว, และฟ้าร้องในฟ้าสวรรค์, และสายฟ้าฟาดที่รุนแรงและเจิดจ้าด้วย, จะทำให้ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกรู้สึกถึงพระพิโรธ, และความเคืองแค้น, และพระหัตถ์ที่ตีสอนของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ, จนกว่าการทำลายล้างที่ประกาศิตไว้จะทำให้ประชาชาติทั้งปวงสูญสิ้นอย่างสมบูรณ์;

เพื่อเสียงร้องของวิสุทธิชน, และของเลือดวิสุทธิชน, จะหยุดขึ้นมาถึงพระกรรณของพระเจ้าแห่งซาบาโอธ, จากแผ่นดินโลก, เพื่อแก้แค้นศัตรูของพวกเขา.

ดังนั้น, เจ้าจงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่นไหว, จนวันของพระเจ้ามาถึง; เพราะดูเถิด, มันมาถึงโดยพลัน, พระเจ้าตรัส. เอเมน.