สิ่งช่วยศึกษา
โลก


โลก

แผ่นดินโลก; สถานที่ทดสอบสำหรับมนุษย์. ในเชิงเปรียบเทียบคือ, คนเหล่านั้นผู้ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.

การดำรงอยู่ในความเป็นมรรตัย

ผู้ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติ

การสิ้นสุดของโลก