สิ่งช่วยศึกษา
สมัยการประทาน


สมัยการประทาน

สมัยการประทานพระกิตติคุณคือช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงมีผู้รับใช้ที่มีสิทธิอำนาจอย่างน้อยหนึ่งคนบนแผ่นดินโลกที่ถือกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์.

อาดัม, เอโนค, โนอาห์, อับราฮัม, โมเสส, พระเยซูคริสต์, โจเซฟ สมิธ, และคนอื่น ๆ ต่างก็เป็นผู้เริ่มต้นสมัยการประทานพระกิตติคุณใหม่. เมื่อพระเจ้าทรงจัดตั้งสมัยการประทานสมัยหนึ่ง, พระกิตติคุณจะเปิดเผยอีกครั้งเพื่อผู้คนของสมัยการประทานนั้นจะไม่ต้องพึ่งพาสมัยการประทานที่ผ่าน ๆ มาในความรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด. สมัยการประทานเริ่มต้นโดยโจเซฟ สมิธ เรียกว่า “สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา.”