พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 65


ภาค ๖๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:218). ท่านศาสดาพยากรณ์ระบุว่าการเปิดเผยนี้เป็นคำสวดอ้อนวอน.

๑–๒, กุญแจทั้งหลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก, และอุดมการณ์แห่งพระกิตติคุณจะมีชัย; ๓–๖, อาณาจักรมิลเลเนียมแห่งสวรรค์จะมาถึงและรวมกับอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก.

จงสดับฟัง, และดูสิ, เสียงราวกับเสียงของผู้ที่ทรงส่งลงมาจากเบื้องบน, ผู้ที่แข็งแกร่งและทรงอำนาจ, ซึ่งการออกไปของเขาไปจนถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, แท้จริงแล้ว, ผู้ที่เสียงของเขามาถึงมนุษย์—เจ้าจงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้า, ทำวิถีของพระองค์ให้ตรง.

กุญแจทั้งหลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก, และจากที่นั่นพระกิตติคุณจะรุดไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, ดังก้อนหินซึ่งถูกสกัดจากภูเขา โดยปราศจากมือจะกลิ้งออกไป, จนเต็มทั้งแผ่นดินโลก.

แท้จริงแล้ว, เสียงป่าวร้องว่า—เจ้าจงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้า, เจ้าจงเตรียมงานเลี้ยงฉลองของพระเมษโปดก, เตรียมพร้อมไว้รับเจ้าบ่าว.

จงสวดอ้อนวอนพระเจ้า, เรียกหาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์, ทำให้งานอันน่าพิศวงของพระองค์เป็นที่รู้ในบรรดาผู้คน.

จงเรียกหาพระเจ้า, เพื่ออาณาจักรของพระองค์จะออกไปบนแผ่นดินโลก, เพื่อผู้อยู่อาศัยในนั้นจะได้รับมัน, และพร้อมสำหรับวันเวลาที่จะมาถึง, ซึ่งในเวลานั้นบุตรแห่งพระมหาบุรุษจะเสด็จลงมาในสวรรค์, ทรงห่อหุ้มด้วยความเจิดจ้าแห่งรัศมีภาพของพระองค์, เพื่อพบอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจัดตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก.

ดังนั้น, ขอให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกไป, เพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์จะมา, เพื่อพระองค์, โอ้พระผู้เป็นเจ้า, จะทรงได้รับการสรรเสริญในสวรรค์เช่นเดียวกับบนแผ่นดินโลก, เพื่อศัตรูของพระองค์จะถูกกำราบ; เพราะพระเกียรติ, เดชานุภาพและรัศมีภาพเป็นของพระองค์, ตลอดกาลและตลอดไป. เอเมน.