พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 32
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๓๒

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงพาร์ลีย์ พี. แพรทท์ และซีบา พีเตอร์สัน, เดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:118–120). บรรดาเอ็ลเดอร์รู้สึกมีความสนใจและความปรารถนาอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับชาวเลมัน, ซึ่งศาสนจักรเรียนรู้จากพระคัมภีร์มอรมอนว่ามีการทำนายถึงพรของพวกเขาไว้. ด้วยเหตุนี้, จึงมีการทูลวิงวอนเพื่อพระเจ้าจะทรงแสดงพระประสงค์ให้รู้ว่าเอ็ลเดอร์ควรไปยังบรรดาเผ่าอินเดียนแดงในเขตตะวันตกหรือไม่ขณะนั้น. การเปิดเผยเกิดขึ้นในเวลาต่อมา.

  ๑–๓, พาร์ลีย์ พี. แพรทท์และซีบา พีเตอร์สัน ได้รับเรียกให้สั่งสอนชาวเลมันและให้ไปกับออลิเวอร์ คาวเดอรีและปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์; ๔–๕, พวกเขาต้องสวดอ้อนวอนเพื่อให้เข้าใจพระคัมภีร์.

  และบัดนี้เกี่ยวกับผู้รับใช้ของเรา พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เขาว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราประสงค์ว่าเขาจะประกาศกิตติคุณของเราฉันนั้นและเรียนรู้จากเรา, และมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อม.

  และสิ่งซึ่งเรากำหนดไว้กับเขาคือให้เขาเข้าไปในแดนทุรกันดารกับออลิเวอร์ คาวเดอรี และปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, ผู้รับใช้ของเรา, ในบรรดาชาวเลมัน.

  และซีบา พีเตอร์สันพึงไปกับพวกเขาด้วย; และตัวเราจะไปกับพวกเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขา; และเราเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนพวกเขา, และไม่มีอะไรจะเอาชนะพวกเขาได้.

  และพวกเขาจะใส่ใจเรื่องที่เขียนไว้, และไม่อ้างถึงการเปิดเผยอื่นใด; และพวกเขาจะสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อเราจะเผยเรื่องนั้น ๆ ให้พวกเขาเข้าใจ.

  และพวกเขาจะใส่ใจถ้อยคำเหล่านี้และไม่ล้อเล่น, และเราจะประทานพรพวกเขา. เอเมน.