พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 78


ภาค ๗๘

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:255–257). พระเจ้าประทานระบบนี้แก่โจเซฟ สมิธ ด้วยจุดประสงค์จะจัดตั้งคลังเพื่อคนจน. การให้โลกรู้จักคนที่พระเจ้ารับสั่งด้วยในการเปิดเผยไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเสมอไป; ดังนั้น, การตีพิมพ์การเปิดเผยครั้งนี้และการเปิดเผยต่อมาในภายหลังจึงเรียกชื่อพี่น้องชายด้วยชื่ออื่นแทนการเรียกชื่อพวกเขาเอง. เมื่อการปิดบังชื่อของแต่ละคนเพื่อมิให้คนอื่นล่วงรู้ไม่จำเป็นอีกต่อไป, ในเวลาต่อมาจึงใส่ชื่อจริงของคนเหล่านั้นไว้ในวงเล็บ. ในเมื่อทุกวันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ชื่อรหัสต่อไป, บัดนี้ชื่อจริงเท่านั้นที่ใช้ในนี้ตามที่ให้ไว้ในต้นฉบับจริง.

๑–๔, วิสุทธิชนควรจัดระบบและจัดตั้งคลัง; ๕–๑๒, การใช้ทรัพย์สินของพวกเขาอย่างฉลาดจะนำไปสู่ความรอด; ๑๓–๑๔, ศาสนจักรควรเป็นอิสระจากอำนาจแห่งแผ่นดินโลก; ๑๕–๑๖, มีคาเอล (อาดัม) รับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของพระผู้บริสุทธิ์ (พระคริสต์); ๑๗–๒๒, คนซื่อสัตย์เป็นสุขแล้ว, เพราะพวกเขาจะสืบทอดสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก.

พระเจ้ารับสั่งกับโจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, โดยตรัสว่า : จงสดับฟังเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส, ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตระดับสูงแห่งศาสนจักรของเรา, ผู้ที่มาร่วมชุมนุมกัน;

และจงฟังคำแนะนำของพระองค์ผู้ทรงแต่งตั้งเจ้าจากเบื้องบน, ผู้จะรับสั่งพระวจนะแห่งปัญญาในหูเจ้า, เพื่อความรอดจะเกิดแก่เจ้าในสิ่งนั้นซึ่งเจ้าเสนอต่อเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัส.

เพราะตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เวลามาถึงแล้ว, และบัดนี้อยู่แค่เอื้อม; และดูเถิด, และดูสิ, นับว่าจำเป็นที่จะมีการวางระเบียบผู้คนของเรา, ในการดูแลและจัดตั้งกิจจานุกิจในคลังสำหรับคนจนแห่งผู้คนของเรา, ทั้งในสถานที่นี้และในแผ่นดินแห่งไซอัน

เพื่อมีการจัดตั้งและมีระบบอันถาวรและเป็นนิจสำหรับศาสนจักรของเรา, เพื่อทำให้อุดมการณ์ก้าวหน้า, ซึ่งเจ้ายึดมั่นกับสิ่งนี้, เพื่อความรอดของมนุษย์, และเพื่อรัศมีภาพของพระบิดาของเจ้าผู้ประทับในสวรรค์;

เพื่อเจ้าจะเท่าเทียมกันในพันธะของเรื่องแห่งสวรรค์, แท้จริงแล้ว, และเรื่องแห่งแผ่นดินโลกด้วย, เพื่อได้รับเรื่องแห่งสวรรค์.

เพราะหากเจ้าไม่เท่าเทียมกันในเรื่องแห่งแผ่นดินโลกเจ้าจะเท่าเทียมกันไม่ได้ในการรับเรื่องแห่งสวรรค์;

เพราะหากเจ้าประสงค์ว่าเราจะให้สถานที่แก่เจ้าในโลกซีเลสเชียล, เจ้าต้องเตรียมตัวเจ้าโดยทำสิ่งซึ่งเราบัญชาเจ้าและเรียกร้องจากเจ้า.

และบัดนี้, ตามจริงแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้, เป็นสิ่งจำเป็นที่สิ่งทั้งปวงจะกระทำลงไปเพื่อรัศมีภาพของเรา, โดยเจ้าผู้มารวมกันอยู่ในระบบนี้;

หรือ, อีกนัยหนึ่ง, ให้ผู้รับใช้ของเรา นูเวล เค. วิทนีย์ และผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ ริกดัน นั่งประชุมในสภากับวิสุทธิชนซึ่งอยู่ในไซอัน;

๑๐ มิฉะนั้น ซาตานหมายมั่นจะทำให้ใจพวกเขาหันหลังให้ความจริง, ให้พวกเขากลับมืดบอดและหาเข้าใจเรื่องซึ่งเตรียมไว้ให้พวกเขาไม่.

๑๑ ดังนั้น, บัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่เจ้า, ที่จะเตรียมและวางระเบียบตัวเจ้าโดยพันธะหรือพันธสัญญาอันเป็นนิจที่ฝ่าฝืนไม่ได้.

๑๒ และคนที่ฝ่าฝืนสิ่งนี้จะสูญเสียหน้าที่และฐานะของเขาในศาสนจักร, และจะถูกส่งไปรับความทุกข์ทรมานจากซาตานจนถึงวันแห่งการไถ่.

๑๓ ดูเถิด, นี่เป็นการเตรียมซึ่งด้วยการนี้เราเตรียมเจ้า, และรากฐาน, และแบบอย่างซึ่งเราให้แก่เจ้า, ซึ่งโดยการนี้เจ้าจะทำให้บัญญัติซึ่งให้แก่เจ้าไว้สำเร็จ;

๑๔ เพื่อด้วยการอารักขาของเรา, แม้ว่าความยากลำบากซึ่งจะตกมาสู่เจ้า, เพื่อศาสนจักรจะยืนหยัดเป็นอิสระเหนือชาวโลกอื่น ๆ ทั้งปวงภายใต้โลกซีเลสเชียล;

๑๕ เพื่อเจ้าจะได้ขึ้นมาสู่มงกุฎที่เตรียมไว้ให้เจ้า, และเราจะทำให้เจ้าเป็นผู้ปกครองเหนืออาณาจักรหลายแห่ง, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, พระผู้บริสุทธิ์แห่งไซอัน, ผู้ทรงสถาปนารากฐานของอาดัม-ออนได-อาห์มัน ตรัส;

๑๖ ผู้กำหนดมีคาเอลเป็นเจ้าชายของเจ้า, และสถาปนาเท้าของเขาไว้, และวางเขาบนที่สูง, และให้กุญแจแห่งความรอดแก่เขาภายใต้คำแนะนำและการนำทางของพระผู้บริสุทธิ์, ผู้ทรงปราศจากการเริ่มต้นของวันหรือการสิ้นสุดของชีวิต.

๑๗ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าเป็นเด็กน้อย, และเจ้ายังไม่เข้าใจว่าพระบิดาทรงมีพรสำคัญยิ่งเพียงใดในพระหัตถ์ของพระองค์เองและทรงเตรียมไว้ให้เจ้า;

๑๘ และเจ้าไม่อาจทนทุกสิ่งได้ขณะนี้; กระนั้นก็ตาม, จงรื่นเริงเถิด, เพราะเราจะนำทางเจ้าไป. อาณาจักรเป็นของเจ้าและพรที่นั่นเป็นของเจ้า, และความมั่งคั่งแห่งนิรันดรเป็นของเจ้า.

๑๙ และคนที่รับสิ่งทั้งปวงด้วยความขอบคุณจะได้รับยกย่อง; และสิ่งที่ดีของแผ่นดินโลกนี้จะเพิ่มเติมให้เขา, แม้ร้อยเท่า, แท้จริงแล้ว, มากกว่า.

๒๐ ดังนั้น, จงทำสิ่งที่เราบัญชาเจ้าไว้, พระผู้ไถ่ของเจ้าตรัส, แม้พระบุตรอาห์มัน, ผู้ทรงเตรียมสิ่งทั้งปวงก่อนพระองค์จะทรงรับเจ้า;

๒๑ เพราะเจ้าเป็นศาสนจักรของพระบุตรหัวปี, และพระองค์จะทรงรับเจ้าขึ้นไปในเมฆ, และกำหนดแก่ทุกคนในส่วนของตน.

๒๒ และคนที่เป็นผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์และมีปัญญาจะสืบทอดสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก. เอเมน.