สิ่งช่วยศึกษา
ชีวิตนิรันดร์
ก่อนหน้า ถัดไป

ชีวิตนิรันดร์

การมีชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวตลอดกาลในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า (คพ. ๑๓๒:๑๙–๒๐, ๒๔, ๕๕). ชีวิตนิรันดร์คือของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์.