สิ่งช่วยศึกษา
มารีย์แห่งเบธานี


มารีย์แห่งเบธานี

ในภาคพันธสัญญาใหม่, เป็นพี่สาวของลาซารัสและเป็นน้องสาวของมารธา.