สิ่งช่วยศึกษา
มารีย์แห่งเบธานี
ก่อนหน้า ถัดไป

มารีย์แห่งเบธานี

ในภาคพันธสัญญาใหม่, เป็นพี่สาวของลาซารัสและเป็นน้องสาวของมารธา.