สิ่งช่วยศึกษา
เฮกอธ


เฮกอธ

ช่างต่อเรือชาวนีไฟในพระคัมภีร์มอรมอน (แอลมา ๖๓:๕–๗).