สิ่งช่วยศึกษา
สุจริต (ความ)


สุจริต (ความ)

ความชอบธรรม, ความซื่อสัตย์, และความจริงใจ.