สิ่งช่วยศึกษา
เฮโรเดียส


เฮโรเดียส

เป็นน้องสาวของเฮโรด อากริปปาในภาคพันธสัญญาใหม่. เธอแต่งงานกับน้าชายของเธอ, เฮโรด ฟีลิป, ซึ่งทำให้เธอมีธิดาคนหนึ่ง, ชื่อสะโลเม เธอกับสะโลเมวางแผนตัดศีรษะยอห์น ผู้ถวายบัพติศมา (มธ. ๑๔:๓–๑๑).