สิ่งช่วยศึกษา
อันดรูว์


อันดรูว์

ในภาคพันธสัญญาใหม่, น้องชายของซีโมน เปโตร และหนึ่งในอัครสาวกสิบสองที่พระเยซูทรงเรียกระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ขณะทรงเป็นมรรตัย (มธ. ๔:๑๘–๑๙; มาระโก ๑:๑๖–๑๘, ๒๙).