สิ่งช่วยศึกษา
โฮซันนา


โฮซันนา

คำจากภาษาฮีบรูหมายความว่า “โปรดช่วยเราให้รอดเถิด” ใช้ในการสรรเสริญและการวิงวอน.

ในเทศกาลอยู่เพิง, ซึ่งเฉลิมฉลองการที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้, ผู้คนจะร้องเพลงสวดจากถ้อยคำของเพลงสดุดี ๑๑๘ และโบกใบปาล์ม. เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ฝูงชนพากันร้อง “โฮซันนา” และปูใบปาล์มให้พระเยซูทรงลาเหยียบไปบนนั้น, ด้วยวิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจของพวกเขาว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับผู้ทรงปลดปล่อยอิสราเอลในสมัยโบราณ (สดด. ๑๑๘:๒๕–๒๖; มธ. ๒๑:๙, ๑๕; มาระโก ๑๑:๙–๑๐; ยอห์น ๑๒:๑๓). ผู้คนเหล่านี้ยอมรับพระคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขาเฝ้ารอมานาน. คำว่า โฮซันนา กลายเป็นการเฉลิมฉลองพระเมสสิยาห์ในทุกยุคทุกสมัย (๑ นี. ๑๑:๖; ๓ นี. ๑๑:๑๔–๑๗). การโห่ร้องโฮซันนารวมอยู่ในการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (คพ. ๑๐๙:๗๙) และปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศพระวิหารในสมัยนี้.