สิ่งช่วยศึกษา
แผ่นดินที่สัญญาไว้


แผ่นดินที่สัญญาไว้

แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาให้เป็นมรดกสำหรับผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระองค์, และมักเป็นมรดกสำหรับผู้สืบตระกูลของพวกเขาด้วย. มีแผ่นดินที่สัญญาไว้มากมาย. ในพระคัมภีร์มอรมอน, เมื่อพูดถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้มักหมายถึงพื้นที่ของทวีปอเมริกา.