สิ่งช่วยศึกษา
แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ (ชาว)


แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ (ชาว)

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ชื่อเรียกชาวเลมันซึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยบรรดาบุตรของโมไซยาห์. หลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใสแล้ว, ผู้คนเหล่านี้, ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้คนของแอมันด้วย, ซื่อสัตย์ไปตลอดชีวิตของพวกเขา (แอลมา ๒๓:๔–๗, ๑๖–๑๗; ๒๗:๒๐–๒๗).